Interni oglas za popunu radnih mjesta u MUP-u HBŽ

Na temelju čl. 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

I N T E R N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 za pozicije:

01. Šef Odsjeka u Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove u Upravi policije
1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik – administrator baza u Odsjeku za informatičke poslove u Upravi policije
1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka; sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga, propisa i općih akata; sudjeluje u pripremi stručnih i pravnih mišljenja i pojašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na rad policijskih službenika; sudjeluje u izradi rješenja vezanih za radni odnos i ostvarivanje prava policijskih službenika iz radnog odnosa iz nadležnosti policijskog komesara; sudjeluje u pripremi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u oblasti rada Odsjeka; organizira i prati pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada Odsjeka; prati funkcionalnost postojeće organizacije i sistematizacije Uprave policije i predlaže mjere za njenu dogradnju; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute za rad; osigurava blagovremeno, zakonito i pravodobno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; surađuje sa ustrojbenim jedinicama Uprave policije i Ministarstva i drugih tijela u obavljanju poslova i zadaća iz djelokruga Odsjeka; pruža stručnu pomoć ustrojbenim jedinicama Uprave policije; predlaže mjere za unaprjeđenje rada u oblasti pravnih, kadrovskih i općih poslova; prati stanje kadrova; stara se o primjeni automatske obrade podataka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa ustrojbene jedinice o stanju vršenja poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima sa kojima se susreće u radu i predlaže mjere za njihovo rješavanje; izrađuje mjesečno izvješće o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

02.Opis poslova: obavlja poslove administriranja WEB stranica, mreže i baze podataka;

radi na instaliranju izmjena i dopuna sistemskog softvera; sudjeluje u instaliranju i testiranju projekata; radi na otklanjanju grešaka u programima; sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na računalima; prati i proučava primjenu određenih programa; organizira i obavlja poslove operatera na sustavu; analizira rad sustava, te uočava nepravilnosti u radu i obavještava nadležne djelatnike; analizira rad i predlaže mjere za racionalizaciju; analizira i otklanja zastoje na sustavu; sudjeluje u izradi i realizaciji planova stručnog educiranja iz područja informatike; organizira pravilno odvijanje radnih procesa i njima pripadajućih aktivnosti: organizira i brine se za sigurnost i tajnost podataka; upravlja radom u mreži, posebnu pažnju posvećuje pravilnom radu sa bazom podataka; radi na održavanju svih uređaja i vodi računa o pravilnom napajanju uređaja električnom energijom; vrši instaliranje, testiranje i održavanje računalne opreme; otklanja kvarove i uzroke kvarova na informatičkoj opremi; vrši redoviti periodični i izvanredni pregled informatičke opreme; prati stručnu literaturu; vodi propisane evidencije o izvršenim popravkama i utrošenim rezervnim dijelovima i materijalima; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za interni oglas;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i t

Za poziciju 01.

– završen pravni fakultet VSS – VII ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu studiranja koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS,
– položen ispit općeg znanja,
– 4 godine radnog iskustva u struci.

Za poz.02.

– završen informatički, elektrotehnički, drugi fakultet smjer informatika VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen ispit općeg znanja.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja uorganima državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web strani Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;

4. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika za vrijeme objave internog oglasa;

5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu.

6. za pozicije 02., kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:

– dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat za vrijeme objave internog oglasa,

– dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

– dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu.

NAPOMENE ZA KANDIDATE

U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem WEB stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu internog oglasa.  Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih, ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta internog oglasa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima,oglasa dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ulica Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno
sa naznakom «Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10, sa pozivom na broj: 14-30-8-22/23

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave