INTERNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u HBŽ

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O
Broj: 02-01-30- 6197 /23
Dana, 14.07.2023. godine
Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:
INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijeldržavne službe u Hercegbosanskoj županiji.
1.Viši samostalni referent za obradu prekršajnih naloga u Policijskoj postaji Livno – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno- 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme.
3.Viši referent za administrativno-tehničke poslove, protokol i poštu u Policijskoj upravi Drvar – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1 :
vrši prikupljanje podataka od ustrojbenih jedinica potrebnih za izradu informacija, analiza, izvješća i drugih analitičkih materijala, kao i za procjenu stanja u određenoj oblasti, vrši obradu tih podataka i njihov unos u sustav za AOP, zaprima izvješća od ustrojbenih jedinica , provjerava valjanost unosa podataka u tiskanice, vrši arhiviranje obrađenih podataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:
– završen pravni, ekonomski ili fakultet strojarstva inženjer – strojarstva, fakultet društvenog, tehničkog smjera ili druga viša škola VŠS- VI stupanj,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike VŠS.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2 :
vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarujuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve, daje informacije strankama u vezi potrebne dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2 : Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji,
kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3:
vrši tehničke poslove za potrebe Policijske uprave i Odsjeka upravnih poslova PU, preuzima i
otprema poštu , vrši vođenje, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje pošte Policijske uprave,
obavlja poslove zaprimanja i razvođenja pošte za Odsjek upravnih poslova, vodi propisane
evidencije iz uredskog poslovanja, vodi djelovodnik za poštu koja ima oznaku “Službena tajna”,
vodi evidenciju putnih naloga, vodi knjige brzojavki, trebuje i preuzima materijal za potrebe
Policijske uprave, obavlja daktilografske poslove za potrebe Policijske uprave, stara se o
umnožavanju materijala, posreduje na uspostavljanju telefonskih veza, prima stranke, obavlja i
druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova
odgovora neposrednom rukovoditelju,
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji,
kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS,
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente
u originalu ili ovjerenoj preslici:
– diplomu/svjedodžbu o stručnoj spremi ( za radno mjesto pod rednim brojem 1 ovjerenu presliku diplome o završenoj VŠS, za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3 ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o završenoj SSS)
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci ( za radno mjesto pod rednim brojem 1 sa VŠS, za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3 sa SSS)
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike ( za radno mjesto pod rednim brojem 1 sa VŠS , za radno mjesto 2 i 3 sa SSS)
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji
– za radno mjesto pod rednim brojem 3 dokaz o poznavanju rada na računalu ( kao valjan dokaz za poznavanje rada na računalu neće se priznati dostavljeno uvjerenje
/potvrda poslodavca gdje je kandidat bio u radnom odnosu i kojim poslodavac potvrđuje poznavanje rada na računalu).
Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova
Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.
Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova
Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
Mario Lovrić
magistar kriminalistike