Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Policijskoj upravi Livno

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

I

Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj upravi Livno – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova :

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve, daje informacije strankama u vezi potrebne dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Osnovna neto plaća: 945,00 KM

II

Uz potpisanu prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
– diplomu/svjedodžbu o završenoj SSS ( nostrificirana diploma ukoliko SSS nije završena u BiH),
– ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne
službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i
Hercegovini,
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo
do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
– ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je    propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv            života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u          javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
– uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci sa SSS.

III

Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit za namještenike srednje stručne spreme, a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme nakon stjecanja srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i
Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za namještenika, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić
magistar kriminalistike