Natječaj za popunu radnih mjesta u Ekonomskoj školi

Školski odbor  Srednje ekonomske škole

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole,  a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta HBŽ Livno, br. 06-01-30-1721/23. od 21. kolovoza 2023.godine,Školski odbor Srednje ekonomske škole na sjednici održanoj 23. kolovoza raspisuje

Natječaj

 za popunu radnih mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:

 1. profesor matematike (14 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
 2. profesor informatike (8 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024. godine – 1 izvršitelj,
 3. profesor engleskog jezika i književnosti (15 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
 4. profesor hrvatskog jezika i književnosti (puna nastavna norma) određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljinog dopusta, a najduže do kraja nastavne 2023./2024. godine – 1 izvršitelj,
 5. profesor tjelesne i zdravstvene kulture (14 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
 6. profesor ekonomske skupine predmeta (puna nastavna norma) neodređeno radno vrijeme, – 1 izvršitelj,

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete sukladno Zakonu o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:12/04. I broj 12/08.) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:01/12,1/14) i Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno.

Kandidati trebaju ispunjavati i zdravstvene uvjete za obavljanje navedenih poslova.

III.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama.

Kandidati trebaju dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • kraći životopis (kontakt broj i adresu),
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome (original ili ovjerenu kopiju), ukoliko je kandidat stekao obrazovanje izvan BiH,
 • original ili ovjerenu kopiju potvrde o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju,
 • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe),

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna, na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno i Zavodu za upošljavanje HBŽ,  te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za upošljavanje HBŽ.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat prije sklapanja ugovora o radu je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca).

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno

(za Natječaj, ne otvarati).

Poslovno trgovački centar Metropolis Livno