Natječaj za prijam vježbenika u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj  za prijem vježbenika u Gradu Livnu.

Riječ je o prijemu pet vježbenika i to ekonomske, građevinske, pravne, arheološke i poljoprivredno-agronomske struke.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Agencije, putem pošte, preporučeno.

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, a na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu FBiH objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Gradu Livno
01. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – ekonomske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – ekonomske struke – 1 (jedan) izvršitelj

02. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – građevinske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – građevinske struke – 1 (jedan) izvršitelj

03. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – pravne struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne struke -1 (jedan) izvršitelj

04. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – arheloške struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – arheološke struke – 1 (jedan) izvršitelj

05. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – poljoprivredne/agronomske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – poljoprivredne/agronomske struke – 1 (jedan) izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja;
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Posebni uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2023 broj:02-04-613/23 od 09.03.2023. godine

01. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – ekonomske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – ekonomske struke

02. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – građevinske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – građevinske struke – 1 (jedan) izvršitelj

03. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – pravne struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne struke

04. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – arheloške struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – arheološke struke

05. Vježbenik sa diplomom visokog obrazovanja VII stupnja – poljoprivredne/agronomske struke ili sa diplomom visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – poljoprivredne/agronomske struke

NAPOMENA ZA KANDIDATE:
Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 godine.
Sukladno odredbama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog tijela mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz dalje natječajne
procedure.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).

2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS – VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),

3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,

5. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10, ul.Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o  jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Gradu Livno u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u HBŽ
Ul. Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno
sa naznakom „Javni natječaj za prijem vježbenika u
Gradu Livno broj: 14-30-8-20/23