Natječaj za radno mjesto u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu FBiH, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u na radno mjesto stručni savjetnik za analizu obveza i praćenje realizacije projekata, jedan izvršitelj.

 

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. st. 4. i 5. i na temelju članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, a na zahtjev Grada Livno Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno

Radno mjesto:
Stručni svjetnik za analizu obveza i praćenje realizacije projekata – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Stručni svjetnik za pripremu i izradu projektnih prijedloga, analizu obveza i praćenje realizacije projekata (u daljem tekstu: stručni savjetnik) neposredno obavlja slijedeće poslove i zadatke: izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti građenja, kao i projektne zadatke za istu oblast; sudjeluje u izradi Strategije razvitka grada; sudjeluje u procesu pripreme/ažuriranja trgodišnjih planova implementacije Strategije razvitka; sudjeluje u pripremi planova Službe za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvitka i redovne poslove; po nalogu pomoćnika gradonačelnika, provodi redovan nadzor i ocjenu provedbe projekata iz Strategije razvitka; vrši analize i izrađuje izvješća o toku provedbe strategije razvitka i investicihsko razvojnih projekata; prati projektnu dokumentaciju i rokove dovršetka tekućih projekata; prati realizaciju investicijsko-razvojnih projekata; sudjeluje u izradi potrebnih manje složenih predmjera i predračuna za potrebe službe; predlaže prioritetne projekte i vrši sve pripremne poslove za njihovo podnošenje i provedbu; redovito prati dostupne vanjske izvore financiranja za realizaciju projekata iz razvojne Strategije (više razine vlasti, međunarodne
organizacije, financijske institucije i slično) i vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za financiranje projekata; priprema mjesečna izvješća o raspoloživosti i dostupnosti i uvjetima dobivanja vanjskih financijskih sredstava za financiranje projekata; neposredno sudjeluje u provedbi postupaka javnih nabava; pruža potporu svim službama u pripremi projekata i projektnih prijedloga; surađuje s nevladinim organizacijama, udrugama, razvojnim agencijama, organizacijama i institucijama viših razina vlasti, donatorskim i investiciskim organizacijama na pripremi projekata, projektne dokumentacije i projektnih prijedloga; prati plan realizacije projektnih aktivnosti; vodi bazu podataka o provedenim projektima, projektima u procesu provedbe i projektima u propremi; vrši potrebne analize, sačinjava izvješća, priprema informacija i druge stručne analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka i prezentira ih u formi pogodnoj za korištenje pri planiranju i odlučivanju za potrebe lokalnog razvoja i investicija; sudjeluje u pripremi promotivnih materijala i promidžbi Strategije te promidžbi novih infesticijskih ulaganja i investicijskih potencijala grada; obavlja sve administrativno-tehničke poslove u postupku provedbe javnih nabava; obavlja i druge poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika.

NETO PLAĆA:  1.450 KM

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za javni natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete, i to:
– VSS (VII stupanj) građevinski, strojarski ili arhitektonski fakultet ili diploma visokog
obrazovanja I, II ili II Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS)
građevinskog, strojarskog ili arhitektonskog smijera pravni fakultet, filozofski fakultet,
fakultet javne uprave, fakultet političkih znanosti ili drugi fakultet društvenog smjera;
– najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci;
– poznavanje rada na računalu.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (originali ili ovjerene
fotokopije):
1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti
u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u tijelima
državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web strani Agencije
www.adsfbih.gov.ba);
2. Diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine);
3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja
može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu .
4. Poznavanje rada na računalu.
NAPOMENA ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem WEB stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
natječajne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
Ulica Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradu Livno
sa pozivom na br. 14-30-8-59/23 »

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave