Osnovna škola IGK Livno traži po jednog učitelja informatike i asistenta u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA “IVAN GORAN KOVAČIĆ” LIVNO raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

l. Učitelj informatike, 12 nastavnih sati tjedno na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2022/2023. godine – 1 izvršitelj

2. Asistent u nastavi na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2022/2023.
godine – 1 izvršitelj

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati pod točkom 1. trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
2. da imaju položen stručni ispit.

Uz potpisanu prijavu s datumom podnošenja kandidati pod točkom l. trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

– životopis,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificiranu ukoliko je stečena u drugoj državi),
– potwdu o prebivalištu ili ovjerena kopija osobne iskaznice,
– ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje Županijskog zavoda za upošljavanje, ukoliko je osoba neuposlena,
– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvareno tijekom studiranja,
– ovjerena preslika indeksa za sve godine studija,
– potvrda o radu u struci.

Kandidat pod točkom 2. treba ispunjavati opći uvjet:
– da je punoljetan.

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:
– vss ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa (300 ECTS bodova),
– iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu s datumom podnošenja kandidati pod točkom 2. trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

– kratak životopis s adresom i kontakt telefon,
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju dipolme (za VSS) ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa studiranja (nostrificiranu ukoliko je stečena u drugoj državi),
– ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
– potvrdu o prebivalištu ili ovjerena kopija osobne iskaznice,
– dokaz o radnom iskustvu.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja pod točkom 1. biti će pozvani na intervju s ravnateljem. Za kandidate koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

Kandidati pod točkom 2. dokumente predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. O konačnom izboru kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovlemene prijave neće se razmatrati. Prijave i ovjerene dokumente o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu predati isključivo putern pošte na adresu:

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”,  Župana Želimira 19,  80101 Livno

S naznakom: Za natječaj ,,NE OTVARAJ”