Vlada HBŽ se može formirati prostom natpolovičnom većinom

Poštovani, želim da ukažem na jednu bitnu konstataciju u vezi uspostave vlasti u Hercegbosanskoj županiji.

Naime, prema Ustavu županije i Ustavu federacije za uspostavu vlasti u HBŽ je potrebna natpolovična većina u Skupštini.

Međutim, sadašnji premijer i vlast pogrešno tvrde da je za uspostavu vlasti potrebna dvotrećinska većina u Skupštini i na taj način blokiraju uspostavu nove vlasti.

Naime, u ustavu HBŽ u članku 38 piše:

Predsjednika, zamjenika predsjednika i ministre imenuje župan, a imenovanje odobrava Skupština većinom glasova zastupnika Skupštine.

A u Ustavu FBiH u dijelu V. Kantonalne vlasti, u članu 8, u stavkama 3 i 4 piše:

(3) Ministri zajedno sa premijerom čine Vladu županije. Vladu županije potvrđuje zakonodavni organ županije većinom glasova.

(4) Izuzetno od odredaba stava 3. ovog člana, u županijama u kojima prema posljednjem popisu stanovništva svaki od dva ili više konstitutivnih naroda čine više od 30% stanovništva županije, vladu potvrđuje zakonodavni organ županije dvotrećinskom većinom glasova.

Naime, prema popisu 1991. u HBŽ i Hrvati i Srbi su činili preko 30% stanovništva, tako da je sukladno stavci 4, člana 8, dijela V. Ustava FBiH, vlast u županiji morala biti formirana dvotrećinskom većinom u Skupštini.

Međutim, na popisu stanovništva 2013. godine, samo Hrvati čine preko 30% stanovništva, a Srbi su manje od 30%.

S obzirom da u navedenom stavku ustava FBiH jasno piše da se koristi posljednji popis stanovništva za određivanje da li je za uspostavu vlasti potrebna natpolovična ili dvotrećinska većina.

Iz toga proizlazi da nakon popisa 2013. više ne postoji ustavna obaveza da se vlast u HBŽ formira dvotrećinskom većinom, već je dovoljna natpolovična većina.

Tako da već na izborima 2018. godine, vlast je se po Ustavu mogla formirati natpolovičnom većinom.

Dakle, konstatiram da za uspostavu vlasti u HBŽ-u nakon popisa stanovništva 2013. više nije potrebna dvotrećinska, već natpolovična većina.

S poštovanjem,

Anonimni građanin, anonimni@activist.com