JP Komunalno Livno: Javni oglas za prijem u radni odnos

J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. Livno

Livno, 4. travnja 2023. godine

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije BiH, a shodno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta

 1. Vozač teretnih kola – 1 izvršitelj
 2. Pomoćni radnik na izradi grobnica – 1 izvršitelj

Mjesto rada Livno

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Naziv radnog mjesta: Vozač teretnih kola

Opis poslova:

 1. Vozač teretnih kola

Prije uporabe motornog vozila vrši pregled goriva, ulja, guma, svjetlosnih uređaja, vrši prijevoz raznih materijala po nalogu rukovoditelja službe, radi u zimskoj službi na čišćenju snijega, dužan je uredno voditi dokumentaciju za povjereno mu vozilo i pridržavati se prometnih propisa i sigurnosti u prometu, vodi računa da ne ošteti vozilo te je materijalno odgovoran za sve nastale štete prouzrokovane svojom krivnjom, odgovoran je za ispravnost tahografa kao i za uredno popunjavanje i zamjenu traka i dijagramskih pločica, po završetku posla dužan je vozilo oprati i parkirati na određeno mjesto, dužan je uredno voditi – ispunjavati putni nalog i ostalu dokumentaciju vezanu za transport, vrši tekuće održavanje vozila, radi i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovoditelju službe.

Uvjeti: KV vozač „C“ kategorije sa radnim iskustvom od 1 godine.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • diploma o završenoj školi
 • kopija vozačke dozvole „C“ kategorije
 • potvrda o traženom radnom iskustvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte

Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik na izradi grobnica

Opis poslova:

 1. Pomoćni radnik na izradi grobnica

Vrši iskop i opslužuje zidara pri izradi grobnica, formiranju grobnica i busanju grobnica, radi na prijenosu umrlih, zatrpavanju grobnica, održavanju i čišćenju groblja, postavljaju spomenike, vrši održavanje i čišćenje groblja, košenje trave te utovar otpadnog materijala, radi i na izradi pogrebnih ploča, radi i druge poslove po nalogu poslovođe službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran poslovođi službe.

Uvjeti: NK – PK radnik bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • kopija CIPS-ove osobne karte
 1. Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta:
 2. Sakupljač smeća – 2 izvršitelj – određeno vrijeme (6 mjeseci)
 3. Sigurnost i zaštita objekta – 1 izvršitelj – određeno vrijeme (6 mjeseci).

Mjesto rada Livno

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Naziv radnog mjesta: Sakupljač smeća

Opis poslova:

 1. Sakupljač smeća

Radi uz vozilo koje obavlja prijevoz smeća od korisnika komunalnih usluga na deponij, iznosi posnude za otpad, istovara otpad u vozilo, posude za otpad vraća na mjesto preuzimanja, čisti prostor oko posuda za otpad i otpad utovara u vozilo, brine o zaduženim sredstvima i opremi, vrši istovar otpada iz vozila na deponij, obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu rukovoditelja službe. Neposredno je odgovoran rukovoditelju službe.

Uvjeti: PK – NK radnik bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • kopija CIPS-ove osobne karte

Naziv radnog mjesta: Sigurnost i zaštita objekta

 Opis posla:

 1.     Sigurnost i zaštita objekta

Radi sve poslove osiguranja i čuvanja imovine poduzeća, prima stranke i upućuje ih kod određenih rukovoditelja poduzeća, kontrolira i dozvoljava izlaz iz poduzeća radnih materijala, vrši kontrolu ulaska i izlaska materijala, u slučaju požara dužan je da isključi strujnu sklopku u trafostanici koja se nalazi u krugu poduzeća te da odmah pozove vatrogasnu službu i rukovoditelje poduzeća, te da sam pokuša ugasiti požar aparatom za gašenje ili hidrantom, u tijeku rada pored čuvanja povjerene mu imovine obavlja poslove čišćenja portirnice i krug oko portirnice, vodi evidenciju o primopredaji dužnosti i evidenciju o izlaska i ulasku vozila i strojeva poduzeća. Radi i druge poslove i radne zadatke po nalogu rukovoditelja službe.

Uvjeti: PK – NK radnik bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • kopija CIPS-ove osobne karte

Kandidati koji budu najbolje rangiran prije potpisivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostavljati neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Svi kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa bit će obavješteni telefonski o datumu i vremenu održavanja intervjua.

Javni oglas objavit će se u dnevnom list „Dnevni list“ i na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana njegove posljednje objave putem pošte ili osobno na adresu:

J.P. “Komunalno” d.o.o. Livno

Zgona bb, 80101 Livno

sa naznakom „NE OTVARAJ, PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Na omotnici je obvezno navesti:

 • ime i prezime kandidata
 • adresu stanovanja
 • naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene zaključkom. Poduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

J.P. “KOMUNALNO” d.o.o. Livno

D I R E K T O R

 Filip Milić

PRIJAVNI OBRAZAC